Vergoeding

Gastouder

Gastouderopvang vergoedingen

Als gastouder bij gastouderbureau CoCo bepaalt u zelf, in onderling overleg met de ouder, het uurtarief voor de opvang. Wij adviseren voor opvang bij de gastouder thuis een tarief van € 5,75 – € 6,75 per uur. 
Gastouderopvang aan huis – Nanny
Gastouders kunnen hun opvang verzorgen in hun eigen huis of in het huis van de ouder(s). Wanneer de gastouder de opvang verzorgt in de woning van de vraagouder(s) dan kan dit vallen onder de regeling ‘dienstverlening aan huis’. Als u niet onder de regeling dienstverlening aan huis valt, is het mogelijk dat u als gastouder minder verdient dan het wettelijk minimumloon. Dit kan als er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen u en de vraagouder. Een gezagsverhouding houdt in dat een werkgever aangeeft welk werk u als werknemer moet doen. Ook dit is afhankelijk van het soort contract dat u afsluit. De Belastingdienst bepaalt in individuele gevallen of er sprake is van een dienstbetrekking.
De regeling dienstverlening aan huis is in principe in het leven geroepen om zwart werken tegen te gaan. Het is met name bedoeld geweest voor dienstverlening die in en om het huis verzorgd wordt. Denk hierbij aan de tuinman, de huishoudelijke hulp, iemand die de honden uitlaat, en dus ook de kinderoppas (nanny).
Wanneer kinderen in het huis van de vraagouder worden opgevangen is er over het algemeen sprake van een dienstverband omdat er – volgens de belastingdienst – in die situatie een gezagsverhouding bestaat.De dienstverlener aan huis valt onder twee regelingen:
Zijn eerdergenoemde uitzonderingen niet van toepassing, dan werk je onder de regeling dienstverlening aan huis. Daarnaast dient de gastouder zich te houden de bestaande Wet Kinderopvang.Kinderopvangtoeslag
Ook voor gastouderopvang die binnen de regeling dienstverlening aan huis valt, kunnen de vraagouders kinderopvangtoeslag aanvragen.Minimum loon en vakantiegeld en vakantiedagen:
De dienstverlener aan huis heeft recht op betaling van het minimum loon. Ook heeft de dienstverlener aan huis recht op 8% vakantiegeld en het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar.Loonheffing en sociale premies:
De regeling dienstverlening aan huis houdt in dat de ouders niet verplicht zijn om loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die ze aan de gastouder betalen zo lang de opvang niet meer dan drie dagen per week bij hen thuis plaatsvindt. De vraagouder hoeft naast het contact en de registratie bij het gastouderbureau, nergens anders op te geven dat de dienstverlener aan huis het werk gaat aanvangen.
Wanneer er meer dan drie dagen per week opvang verzorgt wordt in de woning van de ouders, is het wel degelijk verplicht loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die zij betalen aan de gastouder. In dit laatste geval verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl waar u meer informatie kunt inden over deze laatst genoemde volledige vorm van dienstverband.
De gastouder c.q. dienstverlener aan huis heeft recht op 4 x het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen per jaar. Als de gastouder bijvoorbeeld twee uur per week werkt, heeft deze gastouder na een jaar recht op 4 x 2 uur vakantie. De mogelijkheid bestaat ook om de vergoeding vakantiedagen in het uurloon te verdisconteren.Ziekte:
Wanneer een gastouder ziek wordt binnen een overeenkomst conform de regeling dienstverlening aan huis en de wet Kinderopvang, heeft de gastouder gedurende een periode van zes weken recht op doorbetaling van de afgesproken vergoeding met in achtneming van twee wachtdagen. Tijdens deze wachtdagen is de vraagouder de diensterlener aan huis geen vergoeding schuldig.Werknemersverzekeringen:
De dienstverlener aan huis is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen omdat er geen loonbelasting en premies afgedragen hoeven te worden. Daarom heeft de dienstverlener aan huis geen recht op uitkering bij ziekte, uitkering bij werkloosheid en/of uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
Wel kan de dienstverlener aan huis een vrijwillige verzekering afsluiten voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Het UWV heeft meer informatie over deze vrijwillige werknemersverzekeringen.BelastingU hebt over de inkomsten die u als gastouder hebt verdiend nog geen belasting betaald. U moet daarom aangifte doen voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en misschien de inkomens afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw) via een aanslag. In de toelichting bij de aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie over dit onderwerp bij de rubriek ‘inkomsten uit overig werk’.  Zie voor meer informatie zie de folder inkomsten als gastouder.
Kosten soort  bij opvang bij gastouder thuis
Tarief
Dagopvang (0-4)
€ 5,75 – € 6,75 per uur
Buitenschoolse opvang (4-12)
€ 5,75 – € 6,75 per uur
Avondtarief (19.00-23.00)
€ 1,00 per uur extra
Nachttarief (23.00-07.00)
€ 15,00 per nacht
Weekendtarief
€ 1,00 per uur extra