Informatieboekje 2023


gastouderbureaucocoInhoud

 • Gastouderbureau CoCo
 • Doelstelling van het gastouderbureau
 • Bereikbaarheid medewerkers
 • Gastouderopvang via gastouderbureau CoCo
 • Hoe werkt het gastouderbureau CoCo?
 • Wat doen gastouders?
 • Wie worden zoal gastouders?
 • Wie zijn vraagouders?
 • Pedagogisch beleid
 • Nieuwe koppelingen
 • Intakegesprek gastouder
 • Intakegesprek vraagouder
 • Kennismakingsgesprek/koppelingsgesprek gastouder en vraagouder
 • Begeleiding door het gastouderbureau
 • Tarieven opvang bij een gastouder
 • Richtlijnen maaltijdvergoeding, indien van toepassing
 • Dagindeling bij de gastouder
 • Noodopvang
 • Oudercommissie
 • Verzekeringen
 • Klachtenreglement
 • Inspectierapporten GGD

 

 

Gastouderbureau CoCo

Gastouderbureau CoCo verzorgt gastouderopvang in geheel Noord Friesland. Doordat het gastouderbureau relatief klein is hebben wij goed persoonlijk contact met zowel de gastouders als de ouders.

Doelstelling van het gastouderbureau

Gastouderbureau CoCo heeft als doelstelling het bemiddelen van kleinschalige kinderopvang voor alle kinderen door gemotiveerde, gediplomeerde gastouders aan te bieden. Belangrijk is dat kinderen zich thuis voelen in de opvangsituatie. Zo begeleiden we de gastouders op pedagogisch gebied en besteden we aandacht aan de dagelijkse dingen die het kind thuis ook zou ervaren. Binnen gastouderbureau CoCo wordt onder opvoeden verstaan het steunen, stimuleren en sturen van kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Bereikbaarheid medewerkers

Het gastouderbureau is telefonisch te bereiken via het onze mobiele telefoonnummers:
06-25516619 Janetta Postma of  06-25514074 Els Staal.
Bij afwezigheid is inspreken van de voice mail mogelijk.
Als u een vraag of een mededeling heeft voor het gastouderbureau kan dit via de e-mail: info@gastouderbureaucoco.nl.

Het gastouderbureau is verder gesloten op de volgende dagen:
– algemene feestdagen
– de vrijdag na Hemelvaart
– tussen Kerst en Nieuwjaarsdag

Gastouderopvang via gastouderbureau CoCo

Het meest kenmerkende aan gastouderopvang is dat de opvang plaatsvindt in gezinnen. Hierdoor is de opvang kleinschalig. Deze kleinschaligheid benadert de gezinssituatie wat voor sommige kinderen en ouders veel prettiger is. Kinderen kunnen via gastouderopvang wennen aan de omgang met andere volwassenen en kinderen, andere regels, zodat hun leefwereld verruimd wordt. Naast het huiselijke karakter van de gastouderopvang is gastouderopvang uitermate geschikt voor mensen met onregelmatige werktijden.
Ouders met wisselende diensten kunnen vaak niet terecht bij andere vormen van opvang. 

Hoe werkt het gastouderbureau CoCo?

CoCo heeft in deze vorm van kinderopvang een bemiddelende functie en zoekt naar een goede match tussen vraag- en gastouder, waarbij de ideeën over opvoeden zo veel mogelijk overeenstemmen. Nadat het kind geplaatst is bij een gastouder blijft gastouderbureau CoCo contact houden met de ouders en het gastgezin door middel van evaluatiegesprekken. Het gastouderbureau houdt in de gaten of de opvang naar wens is.

Wat doen gastouders?

Gastouders zijn gedurende de tijd dat de gastkinderen bij hen zijn medeopvoeders van de kinderen. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van de gastkinderen. Zij scheppen een veilige en vertrouwde omgeving waarin de gastkinderen zich thuis kunnen voelen. 

Wie worden zoal gastouders?

In het algemeen wordt dit werk gedaan door vrouwen die het gastouderschap willen combineren met de zorg voor hun eigen gezin. De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau selecteert gastouders op basis van de selectiecriteria voor gastouders onder andere aan de hand van hun motivatie en ervaring in de omgang met kinderen. Voor de geschiktheid van de gastouder doet het er niet toe of deze oud of jong, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, alleenstaand of samenwonend is. Gastouders vinden vaak veel voldoening in hun werk, doordat zij gewaardeerd worden en nodig zijn. Bovendien levert het gezelligheid op, uitbreiding van sociale contacten en tevens verdient men ermee. 

Wie zijn vraagouders?

Vraagouders zijn ouders, die opvang voor hun kind(eren) zoeken als zij aan het werk zijn. Zij zoeken daarvoor een vast opvangadres, een vaste mede verzorg(st)er voor hun kinderen. Wat vraagouders gemeen hebben is dat zij een veilig, vertrouwd persoon willen waar zij hun kinderen met een gerust hart aan toe kunnen vertrouwen, zodat zij met een goed gevoel hun werk kunnen doen. 

Pedagogisch beleid:

Gastouderbureau CoCo wil kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang bieden: “kinderopvang die bijdraagt aan de goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving” (Wet kinderopvang).

Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat wij de kinderen:

 • een gevoel van emotionele veiligheid bieden (ervoor zorgen dat ze zich prettig voelen, het naar hun zin hebben);
 • de gelegenheid geven om de persoonlijke competentie te ontwikkelen (ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit);
 • de gelegenheid geven om de sociale competentie te ontwikkelen (oefenen van sociale kennis en vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken, anderen helpen en omgaan met conflicten);
 • de gelegenheid geven om zich waarden en normen eigen te maken (de cultuur van de samenleving).

In het pedagogisch beleidsplan van CoCo staat uitgewerkt hoe wij deze opvoedingsdoelen proberen te bereiken.

 

Het pedagogisch beleidsplan is opgesteld om de volgende redenen:

 • Het is een leidraad voor de gastouders in de omgang met hun gastkinderen. Uiteraard behoudt iedere gastouder, binnen de gemaakte afspraken, haar persoonlijke benadering.
 • Het dient als leidraad voor de bemiddelingsmedewerker bij het selecteren van een gastouder. Aan de hand van het pedagogisch beleidsplan wordt gekeken of de gastouder de juiste houding en voldoende kennis en vaardigheden heeft om de pedagogische doelen te realiseren.
 • Het wordt gebruikt als leidraad bij de gesprekken met gastouders en ouders waarin het welbevinden van het kind aan de orde komt.
 • In het pedagogisch beleidsplan kunnen ouders lezen wat gastouders en het gastouderbureau hen te bieden hebben, en op basis hiervan besluiten hun kind wel of niet in te schrijven bij het gastouderbureau. Andere betrokkenen (bijvoorbeeld gemeente, GGD) kunnen inzicht krijgen in onze pedagogische visie.

Met dit pedagogisch beleidsplan van het Gastouderbureau willen wij richting geven aan het pedagogisch handelen van de gastouder in het belang van het welbevinden van het kind dat de gastouder bezoekt. 

Protocollen en formulieren/verklaringen:

Voor het handelen in speciale situaties zijn specifieke werkinstructies voor de gastouder opgesteld. De gastouder is op de hoogte van deze specifieke werkinstructies. Voor de complete formulieren/verklaringen en protocollen verwijzen wij u naar onze website.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo’n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Al onze gastouders zijn op de hoogte van het gebruik van de meldcode kindermishandeling. Voor de complete meldcode verwijzen wij u naar onze website. 

Gastouderwerving

Het pedagogisch beleid van het gastouderbureau is bij het werven van gastouders het uitgangspunt. Het is belangrijk dat iedere gastouder ons pedagogisch beleid onderschrijft.
Om als gastouderbureau te kunnen voldoen aan de vraag naar kinderopvang is het van groot belang dat er voldoende gastouders staan ingeschreven.
Het gastouderbureau werft gastouders door middel van artikelen en advertenties in de media, plaatselijke en regionale kranten, maar ook door het ophangen van advertenties in winkels, dorpshuis, bibliotheek e.d.

Het gastouderbureau gaat op zoek naar een juiste combinatie van gast- en vraagouder. Er kan enige tijd verstrijken tussen de datum van inschrijving en een daadwerkelijke kennismaking tussen gastouder en ouder.

Oorzaken hiervan kunnen zijn:
– de gastouder is beperkt inzetbaar;
– de gastouder woont in een gebied waar weinig of geen vragen zijn of waar meerdere gastouders beschikbaar zijn;
– de gastouder heeft een uitdrukkelijke voorkeur voor een bepaalde leeftijd;
– de ouder heeft zeer specifieke wensen;
– de ouder woont in een gebied waar weinig of geen gastouders beschikbaar zijn;
Hoe ruimer het aanbod, hoe groter de kans op een koppeling. 

Nieuwe koppelingen

Hieronder kunt u lezen welke huisbezoeken er plaatsvinden alvorens de opvang via CoCo kan starten. 

Intakegesprek gastouder

Het doel van het intakegesprek met de gastouder is kennismaking en informatievoorziening. In dit gesprek wordt bekeken of de gastouder voldoet aan de (kwaliteits)eisen die aan hem/haar worden gesteld.
Er wordt tijdens dit gesprek gesproken over het pedagogisch handelen van de gastouder. Komt de visie van de gastouder over opvoeden overeen met die van CoCo? Kan de gastouder benoemen wat hij/zij doet om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling? Is de gastouder op de hoogte van ons pedagogisch beleidsplan? Is de gastouder op de hoogte van de inhoud van de meldcode kindermishandeling? Kan hij/zij de signalen van kindermishandeling herkennen en weet de gastouder waar zijn/haar verantwoordelijkheden liggen? De bemiddelingsmedewerker beoordeelt de gastouder op deze punten. Tevens wordt er een Risico Inventarisatie & Evaluatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Gastouderopvang mag niet starten zonder dat dit is gebeurd. Als de gehele beoordeling voldoet aan alle eisen wordt er een overeenkomst opgesteld tussen het gastouderbureau en de gastouder. 

Intakegesprek vraagouder

Ook bij het intakegesprek met de vraagouder staat kennismaking en informatievoorziening centraal. In dit gesprek worden de wensen van de vraagouder(s) geïnventariseerd. Om hoeveel dagen opvang gaat het? Waarom hebben de ouders voor gastouderopvang gekozen? Welke eisen stellen zij aan een gastouder? De bemiddelingsmedewerker legt de werkwijze van CoCo uit en licht toe wat Coco van de ouders verwacht. De bemiddelingsmedewerker stelt vragen en informeert de ouders op deze punten en maakt een verslag.

Kennismakingsgesprek/koppelingsgesprek gastouder en vraagouder

In het koppelingsgesprek wordt gesproken over de afspraken die zijn gemaakt tussen de vraagouder(s) en de gastouder. Er wordt beoordeeld of de wensen van de vraagouder(s) en de mogelijkheden van de gastouder bij elkaar aansluiten. In het koppelingsgesprek wordt in kaart gebracht op welke dagen opgevangen gaat worden, of er duidelijke afspraken zijn gemaakt over hoeveel uur per week er opvang geboden wordt en of er afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld medicijngebruik en vervoer. Daarnaast beoordelen we of het aantal kinderen dat de gastouder in totaal opvangt conform de Wet Kinderopvang is.
Ook wordt er ingegaan op de afspraken over het opvoeden en verzorgen van de kinderen. Zitten de vraagouder(s) en gastouder daarover op één lijn? Als de ouder en de gastouder met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen wordt er een overeenkomst opgemaakt. 

Begeleiding door het gastouderbureau

Het gastouderbureau biedt verschillende vormen van begeleiding:

 • Individuele begeleiding: de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau komt minimaal twee keer per jaar op bezoek op de plaats waar de gastouderopvang plaats vindt om de opvang te bespreken: op deze manier wordt de opvang regelmatig geëvalueerd en kunnen eventuele problemen snel opgelost worden.
 • Risico-inventarisaties en -evaluaties: de medewerker van het gastouderbureau bezoekt minimaal 1 keer per jaar de locatie waar de gastouderopvang plaatsvindt en bekijkt aan de hand van een checklist of de opvanglocatie veilig en gezond is. In alle gevallen wordt er naar aanleiding van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid een actieplan opgesteld met daarin dagelijkse werkafspraken, verbeterpunten en verwijzingen naar protocollen die van toepassing zijn op de opvangsituatie. Indien de bewoner m/v ondanks herhaaldelijk verzoek van gastouderbureau CoCo om de woning op basis van de genoemde punten aan te passen niet of onvoldoende gehoor geeft, is gastouderbureau CoCo gerechtigd de overeenkomst met de laatstgenoemde persoon per direct op te zeggen.
 • Themabijeenkomsten: voor zowel gastouders als vraagouders wordt er minimaal 1 bijeenkomst per jaar georganiseerd aan de hand van een thema.
 • Gastouderbureau nieuwsbrief: deze komt minimaal 2 keer per jaar uit voor zowel gast- als vraagouders. Hierin staan wetenswaardigheden die te maken hebben met gastouderopvang. Deze nieuwsbrief wordt via de mail naar gastouders en vraagouders gestuurd. Tevens wordt deze nieuwsbrief gepubliceerd op www.gastouderbureaucoco.nl

Algemene regels

 • Ouder/verzorger en gastouderbureau gaan een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • Zowel gastouder ouder/verzorger als gastouder zullen contact opnemen met het gastouderbureau indien er:
  • Veranderingen optreden in de opvang
  • Advies of hulp is gewenst betreffende de opvang van het kind
  • Advies of hulp is gewenst betreffende het contact tussen de ouder en gastouder
 • Gastouderbureau CoCo houdt contact met ouder en gastouder over de verloop van de opvang.
 • Tevens vindt er jaarlijks evaluatiegesprekken plaats met ouder en gastouder.
 • Gastouders zijn ouder dan 18 jaar en dienen kwaliteiten te hebben om regelmatig en voor langere tijd de zorg voor een kind van een ander op zich te nemen. Verdere eisen en verwachtingen ten aanzien van kwaliteit en continuïteit zullen tijdens de intake worden besproken.
 • Gastouders dienen in het bezig te zijn van een geldig EHBO diploma.
 • Het is wettelijk verplicht dat gastouders in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) Dit geldt ook voor de partner van de gastouder en thuiswonende kinderen boven de 18 jaar. Gastouders moeten zelf een VOG aanvragen als één van de inwonende kinderen 18 jaar wordt. Hiermee dienen zij zich te koppelen aan het gastouderbureau in het personenregister.
 • De gastouder dient de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het huis kind veilig te maken. Aan de hand van een checklist wordt de opvangruimte gescreend op hygiëne en veiligheid en wordt er samen met de gastouder een risico-inventarisatie gemaakt. De woning van de gastouder dient geheel rookvrij te zijn; buiten mag ook niet gerookt worden in het bijzijn van de kinderen.
 • Ouders en gastouders moeten een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) hebben.
 • Het gastouderbureau heeft voor alle gastouders een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, in geval van schade door verwijtbaar gedrag of nalatigheid van de gastouder. Het gastouderbureau is nimmer verantwoordelijk.
 • Gastouders die kinderen in hun auto willen vervoeren moeten een auto-inzittenden verzekering hebben. Over het vervoer worden afspraken gemaakt tussen de gastouder en vraagouders. Het gastouderbureau is nimmer verantwoordelijk.
 • Gastouders en ouders komen onvermijdelijk het een en ander over elkaar te weten, daarom geldt voor beide partijen een geheimhoudingsplicht.

Tarieven opvang bij een gastouder

 • Gastouderbureau CoCo hanteert richtlijnen voor de urenvergoeding aan de gastouders. Deze bedraagt voor 2020 tussen de € 5,50 en € 6,75 per uur.
 • De gastouder ontvangt een vergoeding op basis van het getekende urenoverzicht.
 • Wanneer de opvang bij de ouders thuis plaats vindt, dient er aan de gastouder minimaal het wettelijk minimum loon per uur betaald te worden. Dit is ongeacht het aantal kinderen. Gastouderopvang aan huis valt onder de wet “dienstverlening aan huis”.
 • Over de vergoeding van avond, nacht en weekendopvang kunnen individueel afspraken gemaakt.
 • Alle overige kosten, zoals b.v. vervoerskosten, flesvoeding, luiers en het verrichten van huishoudelijk werk, zijn niet in het uurtarief berekend en worden apart betaald. Deze kosten worden bepaald in onderleg overleg tussen gastouder en vraagouder.

Maximumaantal kinderen per gastouderopvang

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

 • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar;
 • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar;
 • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder

Achterwacht

Als een gastouder vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvang locatie. De achterwacht is achttien jaar of ouder, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De gastouder kan bij de inspectie door de GGD aantonen wie de achterwacht is/achterwachten zijn.

Regels tijdens vakantie, vrije dagen en ziekte

 • Bij ziekte van de gastouder stelt de gastouder de vraagouder hiervan zo snel mogelijk in kennis ten einde de vraagouder in staat te stellen vervangende opvang en verzorging te regelen.
 • Gedurende ziekte, vakanties en absentie anderszins van de gastouder bestaat voor de gastouder geen enkel recht op doorbetaling van de overeengekomen beloning.
 • Bij ziekte van het/de op te vangen kind/kinderen stelt de vraagouder de gastouder daarvan zo snel mogelijk in kennis; een en ander volgens ziekteprotocol van het gastouderbureau. In geval van ziekte van het kind dient de eerste week de afgesproken uren/dagen doorbetaald te worden.
 • Bij ziekte van de vraagouder dient de eerste week van de afgesproken uren/dagen doorbetaald te worden. Tenzij anders is overeengekomen.
 • De gastouder en vraagouder verbinden zich om voorgenomen vakanties, waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet gewenst is, 1 maand van te voren aan elkaar te melden.
 • De gastouder en vraagouder verbinden zich om voorgenomen vrije dagen, waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet gewenst is, 1 week van te voren aan elkaar te melden.
 • Indien de vraagouder niet uiterlijk 1 week van tevoren afmeldt, blijft bij de verplichting bestaan het honorarium voor de afgesproken uren/dagen door te betalen.
 • De gastouder ook beschikbaar moet zijn als er onder peuterspeelzaaltijd en of schooltijd iets met één van de kinderen aan de hand is. Het telefoonnummer van de gastouder bij de peuterspeelzaal en of basisschool is doorgegeven als noodnummer. 

Wat te doen bij ziekte van het gastkind tijdens de opvang

 • Als een kind bij de gastouder ziek wordt, is er een meldingsplicht naar de ouder/verzorger om hen op de hoogte te brengen van het feit dat hun kind ziek is. Op het moment dat er contact met de ouder/verzorger wordt opgenomen, wordt er bekeken naar de situatie van het kind op dat moment. In overleg worden er eventueel maatregelen getroffen.
 • Een ziek kind mag niet naar de gastouderopvang worden gebracht als
  • Hun lichaamstemperatuur boven 38,5 graden koorts is
  • Ze 1-op-1 aandacht van de gastouder nodig hebben
  • Ze een besmettelijke ziekte hebben

Adviestarieven onkostenvergoeding voor eten en drinken 

U kunt als gastouder samen met de ouder(s) afspraken maken over maaltijden en tussendoortjes. Gastouderbureau CoCo hanteert de richtlijnen van maaltijdvergoeding volgens de richtlijnen van het NIBUD.

Richtlijnen maaltijdvergoeding, indien van toepassing

Leeftijd Ontbijt Brood maaltijd Warme maaltijd Tussendoortjes
Kind 1-3 jaar € 0,77 € 0,93 € 0,76 € 0,26
Kind 4-8 jaar € 0,99 € 1,13 € 1,22 € 0,49
Kind 9-13 jaar € 1,49 € 1,88 € 1,89 € 0,91

Reiskosten (indien van toepassing)

Reiskosten worden in onderling overleg tussen vraagouder en gastouder bepaald. 

Regels voor de gastouder met betrekking tot declaratie van opvanguren 

 • Voor de 5de van elke maand dient de gastouder de urendeclaratie in te sturen waarop het precieze aantal oppasuren vermeld staan van de voorgaande maand. De ouder dient het formulier te hebben gecontroleerd en akkoord te geven in het urenregistratiesysteem van CoCo. De termijn van de declaratie loopt van de eerste tot en met de laatste dag van de maand. 

Gastouders en de belastingen 

Een gastouder is verplicht belasting te betalen over haar inkomen. Voor informatie over uw persoonlijke situatie kunt u het beste contact opnemen met de belastingtelefoon 0800-0543 of een belastingadviseur in uw omgeving. Daarnaast hebben wij op onze site hierover nog enige informatie staan.

Tarieven voor de vraagouder 

 • Gastouderbureau CoCo berekent geen bemiddelings- en inschrijfkosten maar hanteert vaste bureaukosten van € 30,00 per maand voor het eerste en tweede kind.
 • Het eerste kind is het kind dat de meeste uren afneemt, hierna volgt het tweede en eventueel het derde kind.
 • Het derde en volgende kind is gratis.

Regels voor de ouder met betrekking tot betaling 

 • De vraagouder ontvangt maandelijks een factuur met hierop het totaalbedrag van de te incasseren uren en de bureaukosten van gastouderbureau CoCo. Dit totaalbedrag dient binnen 7 dagen te worden bijgeschreven op rekening van gastouderbureau CoCo.
 • De gedeclareerde uren van de gastouder worden betaald nadat de vraagouder de factuur aan het gastouderbureau heeft betaald.
 • Gastouderbureau CoCo voert de kassiersfunctie uit en in geval van niet tijdige betaling door de vraagouder stelt zij de gastouder op de hoogte.
 • Indien de vraagouder in gebreke blijft zal er door het gastouderbureau geen gastoudervergoeding worden uitbetaald aan de gastouder. 

Regels met betrekking tot doorbetaling 

 • Bij bezoek peuterspeelzaal:
  Voor de uren dat het kind op de peuterspeelzaal is wordt de helft van het uurtarief in rekening gebracht. Dit is exclusief halen en brengen. De gastouder neemt deze uren op in het urenoverzicht en ontvangt hiervoor een vergoeding.
 • Eerder ophalen:
  Indien de ouder/verzorger het kind onverwacht eerder ophaalt dan was afgesproken dan wordt het volledige uurtarief in rekening gebracht. Bovendien dient de ouder/verzorger de gastouder hier van te voren telefonisch van op de hoogte te stellen.

Noodopvang

Tijdens (langdurige) vakantie of ziekte van de gastouder gaat het gastouderbureau op zoek naar vervangende opvang.

Oudercommissie

De taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de ouders. Minimaal 3 tot 5 ouders van kinderen die via gastouderbureau CoCo door een gastouder worden opgevangen, maken deel uit van de oudercommissie. Ieder jaar wordt een oproep gedaan om deel te nemen. Als u een vraag of suggestie voor de oudercommissie heeft of als u wilt deelnemen aan de oudercommissie, kunt u dit doorgeven via oudercommissieCoCo@hotmail.com

Verzekeringen

Het hebben en opvangen van kinderen brengt risico’s met zich mee. Risico’s die soms financiële gevolgen kunnen hebben. Het is daarom goed om hierbij stil te staan en de nodige voorzieningen hiervoor te treffen. Iedere gastouder en ouder is verplicht om een particulierea ansprakelijkheidsverzekering te hebben. Daarnaast heeft gastouderbureau CoCo heeft voor de directie, medewerkers en de gastouders een bedrijfsmatige WA-verzekering (met een secundaire dekking ten opzichte van de particuliere aansprakelijkheidsverzekering) afgesloten. Ook is iedere gastouder wettelijk verplicht om een inzittendenverzekering bij autogebruik te hebben afgesloten.

Klachtenreglement

Gastouderbureau CoCo is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wanneer u een klacht heeft kunt u terecht bij deze onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang.

Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om eerst uw klacht in te dienen gastouderbureau CoCo, de gastouder en/of de oudercommissie.

Wij hopen uiteraard dat u dat wel doet, zodat u ons in de gelegenheid stelt om samen met u tot een passende oplossing te komen.

Wij willen hierbij benadrukken, dat u niet verplicht bent om eerst met gastouderbureau CoCo contact op te nemen als u een klacht heeft, maar te allen tijde direct terecht kunt bij Geschillencommissie Kinderopvang. Er is een goedgekeurd klachtenreglement van Geschillencommissie Kinderopvang beschikbaar waarin de procedure wordt vermeld. Een exemplaar van het klachtenreglement kunt u bij ons opvragen. Tevens kunt u deze terugvinden op onze website.

Algemene voorwaarden 

Als u een overeenkomst sluit, dan gelden daarbij vaak algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden ook wel de kleine lettertjes genoemd. In de algemene voorwaarden staan de extra regels die gelden bij de overeenkomst. Voor onze algemene voorwaarden verwijzen wij u naar onze website.

Inspectierapporten GGD

De GGD inspecteert periodiek gastouderbureau CoCo om de kwaliteit van het gastouderbureau te inventariseren en waar nodig aanwijzingen te geven. De inspectierapporten zijn te raadplegen op onze website of op de site van uw gemeente.

Nawoord

Wij hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van gastouderbureau CoCo.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Gastouderbureau CoCo
Els Staal en Janetta Postma