Algemene voorwaarden

gastouderbureaucoco

Algemene voorwaarden Gastouderbureau CoCo

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1 Kinderopvang

1.2 Gastouderopvang

1.3 Gastouderbureau

1.4 Gastouder

1.5 Vraagouder

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Doelgroep

2.2 Overeenkomsten

 

Artikel 3 – Diensten van Gastouderbureau CoCo

3.1 Bemiddeling

3.2 Begeleiding

3.3 Kwaliteitsbewaking en toetsing

3.3.1 Pedagogisch beleidsplan

3.3.2 Inspectie veiligheid en gezondheid

3.3.3 Huisbezoeken

3.3.4 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

3.4 Inspanningsverplichting

 

Artikel 4 – Toegankelijkheid

4.1 Toegankelijkheid

4.2 (Tijdelijke) weigering                                          `

4.3 Geschillenbehandeling

4.4 Beschikbaar houden van de opvangplaats

 

Artikel 5 – Aangaan en wijzigen van de overeenkomst

5.1 Het aanbod

5.2 De overeenkomst

5.3 Aanvragen kinderopvangtoeslag

5.4 Wijziging in de overeenkomst

 

Artikel 6 – Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

6.1 Looptijd van de overeenkomst

6.2 Beëindiging van de overeenkomst door vraagouder of gastouder

6.3 Beëindiging van de overeenkomst bij overlijden

6.4 Beëindiging van de overeenkomst door Gastouderbureau CoCo

 

Artikel 7 – Opening- en sluitingstijden en afwezigheid

7.1 Opening- en sluitingstijden

7.2 Afwezigheid van de kind(eren)

7.3 Afwezigheid van de gastouder

7.4 Vakanties en vrije dagen vraagouder en gastouder

7.5 Gevolgen niet tijdige afmelding

 

Artikel 8 – tarieven en tariefswijzigingen

8.1 Tarieven dienstverlening Gastouderbureau CoCo

8.2 Tarieven gastouder

8.3 Tariefswijzigingen 

 

Artikel 9 – Betalingen

9.1 Facturering

9.2 Betalingen

9.3 Betalingstermijn

9.4 Achterblijvende betaling(en)

9.5 Jaarrekening

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en verzekeringen

10.1 Aansprakelijkheid en WA-verzekering vraagouder

10.2 Aansprakelijkheid en WA-verzekering gastouder

10.3 Aansprakelijkheid gastouderbureau CoCo

10.4 Boetebesluit / Handhaving bij overtreding wet Kinderopvang

Artikel 11 – Klachtenprocedure

11.1 Klacht indienen

11.2 Interne klachtenregeling

11.3 Externe klachtenregeling

 

Artikel 12 – oudercommissie

12.1 Reglement Oudercommissie

 Artikel 13 – AVG Bescherming persoonsgegevens

Artikel 14 – Persoonsregister

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1 Definitie kinderopvang

De wet Kinderopvang definieert kinderopvang als “het bedrijfsmatig of anders dan om

niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het

voortgezet onderwijs voor die kinderen begint”.

 

Vormen van kinderopvang voor de wet zijn:

– Kinderopvang in een kindercentrum (dagopvang van 0 tot 4-jarigen of

buitenschoolse opvang van 4 tot en met 12-jarigen)

– Kinderopvang op het woonadres van de ouder of gastouder (dagopvang van 0

Tot 4-jarigen of buitenschoolse opvang van 4 tot en met 12-jarigen)

 

Tot de wet Kinderopvang worden niet gerekend: toezicht houden op schoolgaande kinderen tijdens de middagpauze (overblijven/tussen schoolse opvang) en verzorging

en opvoeding in een peuterspeelzaal.

 

1.2 Gastouderopvang

Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die als ouder op grond

van artikel 5 van de wet Kinderopvang aanspraak kan maken op een tegemoetkoming

of diens partner, bestaande in gelijktijdige opvang van ten hoogste zes kinderen

van 0 tot 13 jaar opvangen (inclusief eigen kinderen tot 10 jaar) op het woonadres van de ouder of de gastouder.

 

1.3 Gastouderbureau

De organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt. Het gastouderbureau

ziet toe op de kwaliteit van de opvang die door de gastouder wordt geboden.

Gastouderbureau CoCo staat geregistreerd bij de gemeente. Alleen als ouders

gebruik maken van een geregistreerd gastouderbureau vergoedt de overheid een deel

van de kinderopvangkosten.

 

1.4 Gastouder

Degene die door bemiddeling van het gastouderbureau aan een of meerdere kinderen in

het eigen huis of bij de vraagouder thuis opvang biedt en verzorgt.

 

1.5 Ouder

Een ouder/verzorger van (één of meerdere) kind(eren) die opvang behoeft voor dit

(deze) kind(eren).

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

2.1 Doelgroep

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opvang voor kinderen bij

gastouderopvang in de leeftijd van nul tot de start van het voortgezet onderwijs en zijn

onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst voor gastouderopvang van

Gastouderbureau CoCo.

 

2.2 Overeenkomsten

Ten behoeve van gastouderopvang wordt door Gastouderbureau CoCo de

navolgende overeenkomsten afgesloten:

 

  1. overeenkomst tussen het gastouderbureau en de vraagouder
  2. overeenkomst tussen het gastouderbureau en de gastouder
  3. overeenkomst tussen de vraagouder en de gastouder

 

 

Artikel 3 – Diensten van Gastouderbureau CoCo

 

3.1 Bemiddeling

Het gastouderbureau bemiddelt bij het tot stand brengen van kinderopvang door

gastouders ten behoeve van de vraagouder ter zake van de opvang en verzorging van het kind(eren). Bij het bemiddelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van vraagouders en gastouders.

 

3.2 Begeleiding

Het gastouderbureau begeleidt de kinderopvang door de gastouder. Dit met het oog op

een goede en gezonde ontwikkeling van het/de in de overeenkomst genoemde

kind(eren).

 

3.3 Kwaliteitsbewaking en kwaliteitstoetsing

 

3.3.1 Pedagogisch beleidsplan

Gastouderbureau CoCo heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld

waarin competenties voor verantwoorde uitvoering van gastouderopvang zijn

uitgewerkt. Tevens staan in het beleidsplan de eisen vermeld die aan

gastouderschap worden gesteld.

 

3.3.2 Inspectie veiligheid en gezondheid

Woningen waarin gastouderopvang door gastouders, geregistreerd bij

Gastouderbureau CoCo, plaatsvindt, worden geïnspecteerd door het

Gastouderbureau. De GGD kan de veiligheid en gezondheid van de woning waar

de gastouderopvang plaatsvindt beoordelen op basis van de door het

gastouderbureau uitgevoerde risico-inventarisatie en door eigen inspecties in de

opvangwoning. Gastouders dienen mee te werken aan de risico-inventarisatie en

de inspectie van de GGD.

 

3.3.3 Huisbezoeken

Per jaar vinden twee huisbezoeken door Gastouderbureau CoCo bij het

opvangadres plaats om de kwaliteit van de door hun geleverde dienstverlening te

controleren en te begeleiden.

Naar aanleiding van een huisbezoek wordt een rapport opgemaakt welke schriftelijk

aan beide partijen wordt verstrekt door Gastouderbureau CoCo. Het bureau heeft

voldoende medewerkers om per gastouder ten minste 16 uur per jaar te kunnen

besteden aan bemiddeling en begeleiding.

 

3.3.4 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Gastouders, de volwassen huisgenoten van de gastouder en personen werkzaam

bij het gastouderbureau moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het

Gedrag (VOG), afgegeven volgens de Wet Justitiële Documentatie. Gastouders

dienen zelf de kosten voor de Verklaring Omtrent het Gedrag voor hun rekening te

nemen.

 

 

3.4 Inspanningsverplichting

Het gastouderbureau heeft een inspanningsverplichting gericht op het met elkaar in

contact brengen en aan elkaar koppelen van bij het gastouderbureau ingeschreven

vraagouders en gastouders en het daarmee in stand brengen van kinderopvang voor

genoemde kind(eren) vermeld in de overeenkomst gastouderopvang.

Het gastouderbureau is gerechtigd de bemiddeling te beëindigen indien drie

achtereenvolgende aanbiedingen van potentiële gastouders niet tot de beoogde

koppeling hebben geleid. Het gastouderbureau kent een inspanningsverplichting, geen

leveringsverplichting.

 

Gastouderbureau CoCo bemiddelt tussen vraagouder en gastouder en gaat op

geen enkele wijze een arbeidsrechtelijke verhouding aan met de gastouder

Voor zowel u als voor uw gastouder geldt dat u bereid bent zich aan te sluiten bij ons bedrijf en kennis te nemen van ons pedagogisch beleid, onze klachtenprocedure en onze oudercommissie.

 

 

Artikel 4 – Toegankelijkheid

 

4.1 Toegankelijkheid

Gastouderopvang is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover

overeenstemming bestaat tussen de gastouder en de vraagouder.

 

4.2 (Tijdelijke) weigering

– De gastouder behoudt zich het recht een geplaatst kind voor opvang te weigeren

voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra

verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere

aanwezigen binnen de opvangsituatie.

– Indien een geplaatst kind, nadat diens ouder(s) daartoe zijn aangemaand,

zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar of hinder ontstaat voor de

geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige geplaatste kinderen,

dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft de

gastouder het recht op redelijke grond met inachtneming van een redelijke

termijn de toegang tot kinderopvang te weigeren en de overeenkomst op te

zeggen. De gastouder kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor de

opvang van dit kind beter geschikte instantie.

 

4.3 Geschillenbehandeling

Wanneer de ouder het niet eens is met de door de gastouder geweigerde toegang op

grond van artikel 4.1 of 4.2 kan de vraagouder een klacht indienen bij Gastouderbureau

CoCo volgens de klachtenregeling van het gastouderbureau.

 

4.4 Beschikbaar houden van de opvangplaats

De gastouder en vraagouder zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op de kinderopvang afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de

opvangplaats. 

 

 

Artikel 5 – Aangaan en wijzigen van de overeenkomst

 

5.1 Het aanbod

Het aanbod van dienstverlening door Gastouderbureau CoCo is vrijblijvend en

bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren diensten om een

definitieve keuze voor het gastouderbureau door de vraagouder mogelijk te maken.

De vraagouder moet binnen door het gastouderbureau gestelde redelijke termijn laten weten of hij of zij het aanbod dan al niet aanvaardt. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en gaat vergezeld van een exemplaar daarvan. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken is het aanbod als vervallen te beschouwen.

 

5.2 De overeenkomst

De overeenkomst voor gastouderopvang van een kind van de vraagouder(s) neemt een

aanvang zodra de overeenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen. Bij het

aangaan van een overeenkomst met Gastouderbureau CoCo wordt een berekening gemaakt.

 

5.3 Aanvragen kinderopvangtoeslag

Met het ondertekenen van de overeenkomst is de opvang officieel en kan de toeslag

door u worden aangevraagd bij de belastingdienst, zodat wij in staat zijn de financiën af

te handelen. De gastouder dient wel ingeschreven staan in het landelijk register.

Welke uren komen niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking?
Soms bestaat er onduidelijkheid over de uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.

* Wanneer de plek niet beschikbaar is, omdat de opvang dicht is of omdat de gastouder niet aanwezig is, is er geen sprake van opvanguren. Die uren komen dan ook niet aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

* U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als uw kind wordt opgevangen door vrienden en familie, naar de peuterspeelzaal of naar de tussen schoolse opvang gaat. Voor tussen schoolse opvang maakt het niet uit waar uw kind tussen de middag verblijft: op school of bij een geregistreerde gastouder of kindercentrum.

5.4 Wijziging in de overeenkomst

De vraagouder is vrij wijzigingen aan te laten brengen in de aangegane overeenkomst. Deze wijzigingen kunnen enkel gedaan worden in overleg met de gastouder en na goedkeuring van Gastouderbureau CoCo. Voor het geldig maken van de wijziging dient deze altijd schriftelijk gedaan te worden en te worden voorzien van een handtekening van de vraagouder en een akkoord van het gastouderbureau. Gastouderbureau CoCo staat in haar recht wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, tarieven en

dergelijke. Klanten worden hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gesteld. 

 

 

Artikel 6 – Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

 

6.1 Looptijd van de overeenkomst

De overeenkomst voor dagopvang start vanaf de eerste dag dat de dagopvang

plaatsvindt en wordt aangegaan voor de periode totdat het kind start op de basisschool.

De overeenkomst van buitenschoolse opvang start vanaf de eerste dag dat de opvang

plaatsvindt en duurt tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs

voor het kind begint.

 

6.2 Beëindiging van de overeenkomst door vraagouder of gastouder

Zowel de vraagouder als de gastouder heeft gedurende de aangegane overeenkomst het recht om de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur op te zeggen door middel van een gemotiveerde schriftelijke verklaring aan het gastouderbureau en de gastouder. Dit met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Houdt men zich niet aan het opzegtermijn van 1 maand, dan staat Gastouderbureau CoCo in haar recht alsnog het bedrag voor deze ene maand te factureren conform de in de overeenkomst vastgelegde uren. Opzeggen kan alleen per de eerste van de maand. Het contract loopt dan af op de laatste dag van de laatste volledige

maand. Gedurende de eerste maand van de looptijd (proeftijd) kan ten aanzien van de overeenkomst tussen de vraagouder en gastouder opzegging plaatsvinden zonder dat enige opzegtermijn in acht wordt genomen. In onderling overleg kunnen de vraagouder en de gastouder hiervan afwijken.

 

6.3 Beëindiging van de overeenkomst bij overlijden

Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij

nieuw ingetreden invaliditeit die de kinderopvang kan beïnvloeden hebben de ouder en

het gastouderbureau het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.

 

6.4 Beëindiging van de overeenkomst door Gastouderbureau CoCo

Het gastouderbureau kan de aangegane overeenkomst opzeggen indien het

gastouderbureau van mening is dat verdere bemiddeling ten behoeve van de vraagouder

achterwege moet blijven, bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – de situatie waarin de

opvang niet binnen de van overheidswege gestelde kwaliteitseisen plaatsvindt, of waarin

ouder zich niet houdt aan de betalingsafspraken en overige bepalingen zoals vastgelegd

in de overeenkomst en algemene voorwaarden. Het gastouderbureau kan de

overeenkomst met de ouder waarvan het kind twee maanden opvang heeft genoten

zonder dat betaling heeft plaatsgevonden met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder

dat dit de ouder ontslaat van zijn of haar verplichting alsnog voor die twee maanden te

betalen. De ouder wordt de mogelijkheid geboden om de opzegging ongedaan te maken

door onmiddellijke betaling. 

 

 

Artikel 7 – Opening- en sluitingstijden en afwezigheid

 

7.1 Opening- en sluitingstijden

Gastouders aangesloten bij Gastouderbureau CoCo hanteren geen vaste

opening- en sluitingstijden. De opening- en sluitingstijden worden door de gastouder zelf

bepaald.

 

7.2 Afwezigheid van kind(eren)

Bij ziekte van het/de op te vangen kind/kinderen stelt de vraagouder de gastouder daarvan zo snel mogelijk in kennis; een en ander volgens ziekteprotocol van het Gastouderbureau.

In geval van ziekte, wanneer opvang niet nodig is dient de eerste week de afgesproken uren/dagen doorbetaald te worden. In onderling overleg kan hier van worden afgeweken.

 

7.3 Afwezigheid van gastouder

Bij ziekte van de gastouder stelt de gastouder de vraagouder hiervan zo snel mogelijk in kennis ten einde de vraagouder in staat te stellen vervangende opvang en verzorging te regelen. De ouder kan dan zelf of met behulp van Gastouderbureau CoCo zoeken naar een alternatief. Gastouderbureau CoCo staat nimmer garant voor het kunnen bieden van noodopvang, maar zal te allen tijde haar uiterste best doen deze wel te kunnen bieden.

 

Gedurende ziekte, vakanties en absentie anderszins van de gastouder bestaat voor de gastouder geen enkel recht op doorbetaling van de overeengekomen beloning.

 

7.4 Vakanties en vrije dagen vraagouder en gastouder

De gastouder en vraagouder verbinden zich om voorgenomen vakanties, waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet gewenst is, 1 maand van te voren aan elkaar te melden.

 

De gastouder en vraagouder verbinden zich om voorgenomen vrije dagen, waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet gewenst is, 1 week van te voren aan elkaar te melden. Hiervan kan in gezamenlijk overleg worden afgeweken.

 

7.5 Gevolgen niet tijdige afmelding

Indien de vraagouder niet uiterlijk 1 week van tevoren afmeldt, blijft bij de verplichting bestaan het honorarium voor de afgesproken uren/dagen door te betalen. Tenzij anders is afgesproken. 

 

 

Artikel 8 – Tarieven en tariefswijzigingen

 

8.1 Tarieven dienstverlening Gastouderbureau CoCo

Voor elk krachtens een overeenkomst geplaatst kind via het gastouderbureau is de vraagouder aan het gastouderbureau de overeengekomen kosten per uur per kind verschuldigd.

Gastouderbureau CoCo berekent geen bemiddelingskosten en inschrijfkosten maar hanteert bureaukosten per gastouder van € 1,15 per uur voor het eerste kind. Voor het tweede kind zijn de kosten € 1,00 per uur. Het derde en volgende kind(eren) zijn gratis.Het eerste kind is het kind dat de meeste uren afneemt, hierna volgt het tweede en eventueel het derde kind.

Gastouderbureau CoCo hanteert een maximum van € 40,00 per maand voor het 1e kind en maximaal € 20,00 per maand voor het 2e kind per gastouder. Voor de volgende kinderen betaald u geen bureaukosten.

 

8.2 Tarieven gastouder

De ouder is aan de gastouder een tarief per uur per kind verschuldigd voor de opvang als

zodanig. Als gastouder bij gastouderbureau CoCo bepaalt u zelf, in onderling overleg met de ouder,  het uurtarief voor de opvang. Wij adviseren een tarief van € 5,00 – € 5,50 per uur. Voor verdere tarieven zie onderstaand tabel.

 

Dagopvang (0-4)                           € 5,00 – € 5,75 per uur

Buitenschoolse opvang (4-12)    € 5,00 – € 5,75 per uur

Avondtarief (19.00-23.00)           € 0,50 per uur extra

Nachttarief (23.00-07.00)            € 15,00 per nacht

Weekendtarief                             € 1,50 per uur extra

De betalingswijze en het tijdstip van betaling worden vastgelegd in de overeenkomst tussen ouder en gastouder. Bij dienstverlening aan huis gelden andere tarieven.

 

8.3 Tariefswijzigingen

De prijzen kunnen jaarlijks door het gastouderbureau aangepast worden op grond van

externe factoren zoals verhoging van belasting, sociale lasten en/of andere kosten. Het

aangepaste bedrag dient voor het einde van het lopende kalenderjaar aan de vraagouder en gastouder schriftelijk te worden meegedeeld. 

 

 

Artikel 9 – Betalingen

 

9.1 Facturering

De vraagouder ontvangt maandelijks een factuur met hierop het totaalbedrag van de te

incasseren uren en het uurtarief wat aan Gastouderbureau CoCo verschuldigd is. De uren die gefactureerd worden zullen overeenkomen met de gewerkte uren door de gastouder.

 

9.2 Betaling

Dit bedrag zal maandelijks op de derden rekening van CoCo door de vraagouder worden overgemaakt. Vervolgens dient het gastouderbureau dit binnen 5 werkdagen over te maken aan de gastouder.

Indien de vraagouder in gebreke blijft zal er door het gastouderbureau geen gastoudervergoeding worden uitbetaald.

 

9.3 Achterblijven betaling(en)

Is een betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn binnen bij Gastouderbureau

CoCo, dan is de vraagouder in verzuim en treden de volgende stappen in werking:

Het gastouderbureau is gerechtigd de opvang stop te zetten. Bovendien geeft het gastouderbureau de vordering uit handen aan een incassobureau. De kosten voor het inschakelen van een incassobureau worden doorbelast aan de vraagouder.

Over de betaling die niet tijdig is verricht, is het gastouderbureau gerechtigd zonder aankondiging de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

 

9.4 Jaarrekening

Gastouderbureau CoCo verplicht de gastouder aan het einde van elke

kalendermaand een urendeclaratie in te vullen in ons softwaresysteem.

 

Op basis daarvan stuurt Gastouderbureau CoCo aan het eind van het jaar een jaaropgave aan de gastouder en een jaaroverzicht aan de vraagouder. De overzichten zijn voor uw administratie.

Voor de te verzenden jaarrekening wordt voor geen enkele partij extra kosten in

rekening gebracht.  

 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en verzekeringen

 

10.1 Aansprakelijkheid en WA-verzekering ouder

De ouder(s) is aansprakelijk jegens het gastouderbureau en/of derden voor gedragingen

van het kind waarover hij/zij het ouderlijk gezag uitoefent, door welke gedragingen

schade- en/of letsel ontstaat ten tijde van de kinderopvang. De vraagouder is gehouden

daartoe een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en zulks

desgevraagd aan Gastouderbureau CoCo te tonen.

 

10.2 Aansprakelijkheid en WA-verzekering gastouder

De gastouder is gehouden een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben

afgesloten en zulks desgevraagd aan Gastouderbureau CoCo te tonen.

De gastouder mag alleen een gastkind met de fiets of auto vervoeren indien de ouder hiervoor vooraf toestemming heeft verleend en hiervoor gebruik wordt gemaakt van vervoersmiddelen die voldoen aan wettelijke verplichte eisen (fiets- en autozitjes, gordels) De gastouder dient voor vervoer een ongevallen inzittendenverzekering te hebben afgesloten en dient deze desgevraagd aan Gastouderbureau CoCo te tonen.

 

10.3 Aansprakelijkheid Gastouderbureau CoCo

Gastouderbureau CoCo ziet toe op naleving van alle wettelijke bepalingen,

waaronder overlegging door gastouder van de – door de gemeente te verstrekken –

Verklaring Omtrent het Gedrag. Het gastouderbureau levert naar beste weten haar

diensten. Gastouderbureau CoCo aanvaart (behalve bij grove schuld of opzet

harerzijds) geen aansprakelijkheid voor eventuele (vermogens-)schade. Het

gastouderbureau erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheid in gegevens welke door

de vraagouder zijn verstrekt. Het gastouderbureau heeft voor alle gastouders een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, in geval van schade door verwijtbaar gedrag of nalatigheid van de gastouder.

10.4 Handhaving bij overtreding wet Kinderopvang

Alle kwaliteitseisen, waar aan voldaan moet worden staan genoemd in de Wet Kinderopvang en alle onderliggende regelgeving. In de beleidsregels Handhaving van de betreffende gemeente wordt uitgegaan van deze kwaliteitseisen.

Gastouderbureau CoCo is nimmer aansprakelijk bij het niet naleven van de kwaliteitseisen door de gastouder uit de Wet Kinderopvangvang. De door de Gemeente opgelegde sanctie komt geheel voor rekening van de gastouder die de overtreding heeft begaan.

 

Artikel 11 – Klachtenprocedure

 

11.1 Klacht indienen

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moet volledig en duidelijk omschreven

worden ingediend bij Gastouderbureau CoCo tijdig nadat de vraagouder de gebreken

heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na dat

moment is in ieder geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben

dat de ouder zijn of haar rechten ter zake verliest.

 

11.2 Interne klachtenregeling

Gastouderbureau CoCo behandelt de klacht overeenkomstig haar interne

klachtenregeling, waarvan bij het aangaan van een overeenkomst gastouderopvang

vraagouder en gastouder beiden een afschrift ontvangen.

 

11.3 Externe klachtenregeling

Gastouderbureau CoCo is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie Kinderopvang faciliteert de geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf. Wanneer u een klacht heeft kunt u terecht bij deze onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang.

Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om eerst uw klacht in te dienen gastouderbureau CoCo, de gastouder en/of de oudercommissie.

Wij hopen uiteraard dat u dat wel doet, zodat u ons in de gelegenheid stelt om samen met u tot een passende oplossing te komen.

Wij willen hierbij benadrukken, dat u niet verplicht bent om eerst met gastouderbureau CoCo contact op te nemen als u een klacht heeft, maar te allen tijde direct terecht kunt bij Geschillencommissie Kinderopvang. Er is een goedgekeurd klachtenreglement van Geschillencommissie Kinderopvang beschikbaar waarin de procedure wordt vermeld. Een exemplaar van het klachtenreglement kunt u bij ons opvragen. Tevens kunt u deze terugvinden op onze website.

 

 

Artikel 12 – Oudercommissie

 

12.1 Reglement oudercommissie

Alle bij Gastouderbureau CoCo aangesloten vraagouders behouden zich het

recht zich aan te sluiten bij de oudercommissie van Gastouderbureau CoCo. De

oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders zo goed

mogelijk te behartigen en Gastouderbureau CoCo te adviseren ten aanzien van

kwaliteit. Voor meer informatie over de oudercommissie en het eigen Reglement

Oudercommissie van Gastouderbureau CoCo kunt u contact opnemen met

Gastouderbureau CoCo.

Artikel 13 AVG Bescherming persoonsgegevens

Gastouderbureau CoCo verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gastouderbureau CoCo sluit met een verwerker een verwerkers overeenkomst zoals bepaald in artikel 28 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarin de voorwaarden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens worden vastgelegd.

Ouders en gastouders vrijwaren Gastouderbureau CoCo voor alle aanspraken van derden met betrekking tot persoonsgegevens die tegen Gastouderbureau CoCo mochten worden ingesteld wegens een niet aan Gastouderbureau CoCo toe te rekenen schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of andere wet- en/of regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 14 Persoonsregister Kinderopvang

Sinds 1 juli jl. moet iedereen die in de kinderopvang werkt of op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het PRK. Zo kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen, met als doel een veiliger kinderopvang. De gastouder is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de inschrijving en koppeling en uitschrijving van alle inschrijfplichtigen die structureel op de opvang komen. Als dit niet op tijd gebeurt, kan zij een boete krijgen van de gemeente. Het gastouderbureau is niet niet verantwoordelijk voor.

Alle inschrijfplichtigen moeten zijn geregistreerd en gekoppeld aan ons gastouderbureau.. Belangrijk is ook ons te laten weten wanneer mensen niet meer over de vloer komen, want wij dienen ze dan weer te ontkoppelen in het PRK! Gebeurt dit niet tijdig dan kan de Gemeente ook een boete opleggen.